Epub Adipositas: Epidemiologie, Atiologie, Folgekrankheiten, Therapie 2000